Stadgar för
Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp


Paragraf 1 – Mål

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp skall vara en politiskt och religöst obunden organisation som har till uppgift

att väcka och vidmakthålla intressen för hembygden

att verka för samhörighet mellan människor i hembygden

att vårda bygden ur historisk och kulturell synpunkt, att främja dess natur, miljö och minnesmärken

att tillvarata sina medlemmars intressen för bygdens utveckling genom arbete med de frågor som väcks ifrån medlemmarna. (se organisation)

att verka enligt Framtidsbygdsprojektets mål, ett långsiktigt hållbart samhälle samt ökad lokal demokrati.

 

Paragraf  2 - Organisation

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp skall ledas av en styrelse. Grupper kan bildas kring de frågor som är aktuella att arbeta med. En i varje grupp skall vara sammankallande/delegerande.

 

Paragraf 3 – Styrelsen

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp skall ledas av en styrelse bestående av 5 – 9 ledamöter. Styrelsens arbete skall ledas av en ordförande. Till sin hjälp skall han ha en sekreterare samt en kassör, vilka ingår i styrelsen. Ordföranden väljes för ett år. Styrelsens medlemmar väljes för två år, hälften vartannat år. Styrelsen konstituerar sig själv och ordföranden äger utslagsröst vid lika röstetal. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Protokoll skall föras vid varje sammanträde.

 

Paragraf 4 – Valberedning

Valberedning skall utgöras av tre personer och väljes av årsmötet för ett år. Av dessa väljes en till sammankallande.

 

Paragraf 5 – Firmateckning

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

Paragraf 6 – Redovisning

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall finnas två revisorer jämte en suppleant, vilka väljes av årsmötet för ett år.

 

Paragraf 7 – Årsstämma

Årsstämma skall hållas senast den sista april. Kallelsen till årsmötet skall ske via anslag på Hjärnarps bibliotek samt ortens livsmedelsaffär senast fjorton dagar före dess hållande.

Vid årsmötet skall förekomma:

Årsmötets öppnande och godkännande av föredragningslista.

Val av ordförande vid årsmötet.

Val av sekreterare vid årsmötet.

Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.

Fråga om ansvarfrihet för styrelsen.

Rapport om styrelsens förslag till årsbudget.

Val av ordförande för ett år.

Fastställande av antalet styrelseledamöter.

Val av styrelseledamöter för två år.

Val av revisorer jämte suppleant för ett år.

Val av valberedning jämte sammankallande för ett år.

Fastställande av medlemsavgiften.

Frågor väckta av styrelsen eller av enskild medlem.

 

Paragraf 8 – Beslut om ändring av stadgar

Beslut om ändring av stadgar eller om upplösning av Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp skall för att äga giltighet fattas av två på varandra följande årsmöten med 2/3 majoritet. Upplöses Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp skall dess eventuella tillgångar användas enligt årsmötets beslut.